Service Details

ลูกค้าที่ใช้บริการเรา

FAQ

Service Details

ลูกค้าที่ใช้บริการเรา

FAQ

Google Ads / SEM / SEO /

GDN / YouTube

เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

ด้วยกลยุทธ์โฆษณา 

Google Ads

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อสร้าง

โอกาสในการขายด้วยการทำโฆษณา

Google Ads เน้นผลลัพธ์แบบยั่งยืนคุ้มค่า

กับ ROAS และเพิ่ม ROI 

Google Ads

SEM / SEO / GDN / YouTube

เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

ด้วยกลยุทธ์โฆษณา Google Ads

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใน

การขายด้วยการทำโฆษณา Google Ads เน้น

ผลลัพธ์แบบยั่งยืนคุ้มค่ากับ ROAS และเพิ่ม ROI 

ผู้นำในตลาดสร้างโอกาส

 ในการขายเพิ่ม ROI ให้กับธุรกิจ


Search Engine Marketing

(SEM)

SEM เป็นการซื้อโฆษณาด้วย 

Keyword เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณได้

ติดอันดับแรกบนหน้าผลลัพธ์การ

ค้นหาใน Google ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อ

เวลามีการค้นหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

เก็บ Traffic เข้าเว็บไซต์ และเพื่อเพิ่ม

ยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ


Search Engine Optimization

(SEO)

เป็นการสร้างเนื้อหา และปรับปรุง

เว็บไซต์ของคุณให้มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมต่อการค้นหาให้มากที่สุด ด้วย

วิธีการทำการตลาดแบบธรรมชาติ เน้น

ผลลัพธ์แบบระยะยาว โดยที่ไม่ต้องเสีย

เงินทำโฆษณา สามารเก็บ Traffic เข้า

สู่เว็บไซต์ได้อย่างมหาศาล


เพิ่มโอกาสในการมองเห็นและ

สร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจของคุณ

Google Display Network

(GDN)

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสร้างการรับรู้ให้

กับแบรนด์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ บนเครือ

ข่ายของ Google โฆษณาของคุณไป

ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีพื้นที่

โฆษณา ทำธุรกิจของคุณสามารถเข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง

และครอบคลุม

 

YouTube Ads

 

โปรโมตเนื้อหาของแบรนด์ในรูปแบบ

ของวิดีโอ สามารถสร้างการรับรู้ได้

เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการทำ

 Branding และ Awareness เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มและกว้าง

ขวาง ให้ผู้ใช้เห็นผลิตภัณฑ์และรู้จัก

แบรนด์ของคุณ

 

ลูกค้าที่ใช้บริการเรา

ลูกค้าที่ใช้บริการเรา

FAQ

อยากทำโฆษณาต้องเริ่มยังไง?

*กรอกฟอร์ม ใส่รายละเอียด รอผู้เชี่ยวชาญของ DTK AD ติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการ

หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับไป เพื่อทำการนัดหมายการนำเสนอแผนการตลาดให้กับลูกค้า หากลูกค้าได้รับรายละเอียดตรงตามความต้องการแล้ว ทาง DTK AD จะรีบดำเนินการภายใน 1-2 อาทิตย์ในการทำโฆษณา

การทำโฆษณา Google Ads ต้องลงทุนเท่าไหร่?

การทำโฆษณาบน Google Ads เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามความต้องการ

SEM / SEO ต่างกันอย่างไร ควรทำอันไหนดี?

ต่างกันตรงที่ SEM เป็นโฆษณา สามารถทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกในการค้นหาได้ทันที เสียเงินโฆษณา และจะหายไปทันทีเมื่อหยุดทำโฆษณา

ส่วน SEO เป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสม เพื่อที่จะได้ทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกในการค้นหาเพื่อเพิ่มโอกาส ไม่ต้องเสียเงินในการทำโฆษณา เว็บไซต์ไม่หายไปจากหน้าการค้นหา แต่ต้องค่อยปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ Ranking ไม่ตกหล่นและอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ให้ได้มากที่สุด

ประโยชน์ของการทำ SEO

การทำ SEO จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณ มีโอกาสติดอยู่ในหน้าแรกของการค้นหา และอยู่ในตำแหน่งบนสุดของเว็บ เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่ง Traffic ที่ได้เข้าสู่เว็บไซต์จะเป็นแบบ Organic มาโดยธรรมชาติ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินโฆษณา แต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนาน เพื่อให้เว็บไซต์ไปติดในหน้าแรกและอยู่ในตำแหน่งที่ดี

ประโยชน์ของการทำ SEM

คุณสามารถทำให้เว็บไซต์ ติดหน้าแรกในการค้นหาได้ทันที ด้วยการทำโฆษณาการค้นหา Search Engine Marketing หรือเรียกสั้นๆ ว่า Search Ads ช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกคลิกเข้าสู่เว็บไซต์มากขึ้น ทำให้มีโอกาสในการขายสินค้า หรือบริการได้มากขึ้น จากผู้ชมที่ใช้ Google ในการค้นหาข้อมูล โดยไม่ต้องใช้เวลานานเหมือน SEO

ประโยชน์ของการทำ YouTube Ads

ทำให้คุณสามารถโฆษณาสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่านรูปแบบของวิดีโอ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ได้อย่างละเอียด สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้อย่างครบถ้วน ทำให้คุณสามารถสร้าง Brand Awareness ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญสามารถคุมค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาได้ YouTube จึงเป็น 1 ในช่องทางที่สำคัญในการโปรโมตให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก เป็น 1 ใน Social Media ที่ติด Top 3 ของประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ใช้เป็นจำนวนมาก

ประโยชน์ของการทำ GDN

GDN หรือ Google Display Network เป็นอีก 1 โฆษณาที่ดีสำหรับการสร้าง Awareness ให้กับสินค้าหรือบริการ โฆษณาเป็นแบบรูปภาพ สร้างการจดจำได้ง่าย ช่วยกระตุ้นการจดจำสินค้าหรือแบรนด์ได้เป็นอย่างดี เป็นโฆษณาที่สามารถเข้าถึงคนได้เป็นจำนวนมาก

    ต้องการทำโฆษณา

      ต้องการทำโฆษณา

      ©️ 2022  DTK AD CO.,LTD. All rights reserved